Kostenconsultancy

Bouwkostenadvies

Bouwen vergt kapitaal. De financiële risico’s heeft u niet altijd even goed in beeld. Bouwkostenadvies is integraal onderdeel van de projectbeheersing en richt zich op de kostenkant van het bouwproces. Voor het specialisme van kostenconsultancy is HK-Consultancy gestoeld op twee essentiële kenmerken: ervaring en integriteit.


‘Abstract denken, creatief oplossen’

Elke fase van het bouwproces vraagt om een specifieke inbreng van de bouwkostenmanager. Tijdens de zogeheten definitiefase en de fase van het Voorlopig Ontwerp zijn twee kwaliteiten belangrijk: het vermogen om abstract te denken en het vermogen om creatieve oplossingen aan te dragen waardoor ambities en technische mogelijkheden gelijk lopen met het budget. Op deze manier optimaliseren wij het bouwproduct voortdurend.

Bouwkostenmanagement

Bundeling van disciplines
Bouwkostenadvies gaat verder waar rekenwerk stopt. Andere sturingsfactoren (zoals planning, exploitatie en levensduur van gebouwen) zijn immers ook van invloed op het financiële verloop.  Dankzij de bundeling van onze disciplines, kunnen wij al uw wensen en eisen rondom geld, kwaliteit, techniek en gebruik vertalen in een geïntegreerd advies. Bouwkostenmanagement bewaakt de investeringskosten en de kwaliteit van een bouwproject. Investeringskosten worden afgewogen tegen de exploitatiekosten en levensduur van een gebouw. Wij onderzoeken de mogelijkheden om kosten en kwaliteit in alle planfasen beheersbaar te houden. Ons deskundig en onafhankelijke advies resulteert in:

• een optimale prijs-kwaliteitverhouding
• aandragen van kostenbesparende alternatieven
• inzicht in de investeringskosten gedurende alle ontwikkelingsstadia
• mogelijkheid om op elk moment verantwoorde beslissingen te nemen
• evenwichtige kostenverdeling van het project

‘wij optimaliseren het
bouwproduct voortdurend’

Werkwijze

Samengevat is de financiële projectbeheersing te verdelen in drie processen:

1. Ramen: het verzamelen van gegevens op basis van aannames en kengetallen met als doel het bepalen van de totale investering. Dit vindt plaats in de initiatieffase. Investeringskosten en daaruit voortvloeiende exploitatiekosten bepalen de haalbaarheid van het project.

2. Budgetteren: het vertalen van ramingen in beheersbare eenheden. Uitgangspunt hierbij is de wijze van contracteren van het project. Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.

3. Besteden: het daadwerkelijke besteden op basis van het budget.

Opdrachtgevers