Bouwconsultancy

Werkwijze en offerte

Of het nu gaat om een omvangrijk nieuwbouwproject of renovatie van bestaande huisvesting, bij ieder project hanteert HK-Consultancy hetzelfde uitgangspunt: een transparante en projectmatige werkwijze. Wij adviseren altijd met behulp van een plan van aanpak (met uitzondering van vraagstellingen die qua aard en omvang beperkt zijn). In dit plan van aanpak formuleren wij helder en duidelijk de doelstellingen en verwachtingen van onze opdrachtgevers. Omdat het gedurende het proces draait om belangrijke beslismomenten, is het van essentieel belang dat er eenduidigheid is over deze uitgangspunten om zo een optimaal resultaat te bereiken.

‘HK-Consultancy: een zorg minder’

Elk project is uniek. Wij offreren op basis van het vraagstuk en het voorgestelde plan van aanpak. Daarbij worden uiteindelijk alleen de werkelijk gemaakte uren gedeclareerd. Deze manier van declaratie in combinatie met ons concurrerende uurtarief maakt HK-Consultancy een interessante partner voor u als opdrachtgever.

Planadvisering

Doelen
Planmatig werken is onze methodiek bij elk bouwproject. Dit houdt in: faseren, beheersen en beslissen. Wij toetsen de uitgangspunten van het project ook altijd op kosten, tijd en kwaliteit. De keuzes leggen wij op een helder onderbouwde wijze aan u voor, waarna hernieuwde kaders en doelen worden vastgesteld.

Projectvoorbereiding

U zorgt, wij bouwen
Er is één belangrijke voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van projecten: het deskundig én maatschappelijk verantwoord voorbereiden en op de markt brengen van uitvoeringsprojecten. Naast de traditionele manier van opstellen van bestekken en het aanbesteden van werken, is er behoefte aan nieuwe samenwerkingsvormen. Dit was voorheen een zaak voor ervaren deskundigen met uitvoerige kennis van de standaard RAW (Regeling Aanbesteding Werken), UAV (uniforme administratieve voorwaarden) en UAR (Uniform Aanbestedingsreglement). Tegenwoordig zijn er ook tal van nieuwe manieren van contracteren zoals geïntegreerde contracten en bouwteam-contracten.

‘Deskundig én maatschappelijk
verantwoord voorbereiden’

Onafhankelijk en zakelijk
De uitvoering van bouwwerken was jarenlang de verantwoording van de architect. Daarin is een kentering waarneembaar. Steeds vaker schakelen directies een bouwmanagementbureau als HK-Consultancy in voor de uitvoering van hun bouwproject. Een onafhankelijke, zakelijk denkende en handelende partij blijkt in de praktijk namelijk veel voordelen met zich mee te brengen. Voorafgaand aan de opdracht tot directievoering, vindt meestal een beoordeling van de aanbestedingsstukken plaats. Door deze op inhoud en compleetheid te controleren, voorkomen wij onnodige discussies over meerwerken tijdens de uitvoering.

Programma van eisen
Een Programma van Eisen (PvE) is een duidelijk gedefinieerd initiatief voor een gebouw, bouwwerk of project. Hoewel een PvE niet vormgebonden is, bevat het wel punten die altijd terugkomen. Omdat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, is het van belang om voor elke fase te beoordelen of het ontwerp voldoet aan het PvE en aansluit bij uw wensen. Wat zijn de geraamde kosten? Moeten er technische of functionele aanpassingen gedaan worden? Past het plan binnen de planning? Door het beantwoorden van deze toetsingsvragen worden ongewenste verrassingen in de verschillende fasen zoveel mogelijk geëlimineerd.

Procesbegeleiding

Van bouwadvies tot oplevering
Bouwen is altijd onderhevig aan risico’s. Het is echter ons vak die risico’s in kaart te brengen. Dankzij onze kennis en ervaring weten wij adequaat met deze risico’s om te gaan en het bouwproces te sturen. Indien gewenst van initiatieffase tot oplevering; een periode die – afhankelijk van de omvang van het project – soms wel enkele jaren kan duren. Het resultaat van onze dienstverlening is een project dat voldoet aan de door u gestelde eisen en voorwaarden op het gebied van kwaliteit en kosten én binnen de afgesproken tijd is afgerond.

‘Een goede coördinatie van de uitvoerende activiteiten op de bouwlocatie zelf’

Bouwkundige inspectie
Bepalend voor de kwaliteit van oplevering, is een goede coördinatie van de uitvoerende activiteiten op de bouwlocatie zelf. HK-Consultancy vertegenwoordigt u gedurende het hele traject ten tegenover aannemers, onderaannemers en leveranciers. Wij nemen dus de coördinatie op de bouw tot en met de formele oplevering voor onze rekening. Gedurende dit proces zorgen wij ervoor dat het bouwproject ook voor u als opdrachtgever inzichtelijk blijft! Onze projectmanagers onderscheiden zich door hun gedegen kennis van het bouwproces. Zij zijn niet alleen in staat om het bouwproces goed te sturen op aspecten als tijd, geld, organisatie en kwaliteit; ook deelproducten kunnen zij inhoudelijk beoordelen. Bovendien gaan zij creatief om met moeilijke situaties. Gewapend met deze kennis en vaardigheden hebben onze projectmanagers vastgelopen projecten vlot weten te trekken. Ook wisten zij projecten onder grote tijdsdruk tot een goed einde te brengen. 

Opdrachtgevers